Cefndir

Ynghylch Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol

Pwrpas Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol yw hysbysu ac ysbrydoli pobl ifanc am y gyrfaoedd o fewn y diwydiannau creadigol. Mae'n ceisio arddangos gyrfaoedd creadigol nad oes llawer yn ymwybodol ohonynt, ac egluro'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y gyrfaoedd hynny pan fyddant yn gadael yr ysgol.

Drwy raglen o weithgareddau ac adnoddau ymarferol, mae Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol yn hysbysu pobl ifanc yn uniongyrchol am y cyfleoedd yn y sector blaenllaw hwn, drwy brofiadau gwerthfawr gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, offer ar-lein, hyfforddiant a chefnogaeth i athrawon, rhieni, gwarchodwyr ac arbenigwyr gyrfaoedd, cyflogwyr a mwy.

Dechreuodd y Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol gyda chyllid gan yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn 2019, ac mae wedi cael ei siapio a'i chefnogi'n uniongyrchol gan fusnesau, sefydliadau, cyrff masnachu ac unigolion creadigol ledled Lloegr.

Datblygwyd y rhaglen ymhellach yn 2020/21. Ariannodd Gyngor Celfyddydau Lloegr raglen fideo i'w defnyddio mewn ysgolion yn ystod Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd ym mis Mawrth 2021.

Ymestynnwyd y rhaglen i Gymru, gyda chyfieithiad Cymraeg o'r wefan, a chyfleoedd yn Gymraeg. Bydd y rhaglen beilot yn cael ei chynnal tan 31 Rhagfyr 2020, ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Gymru Greadigol, dan arweiniad Sgiliau Creadigol a Diwylliannol mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru, ScreenSkills a Trac Cymru, gyda chefnogaeth gan Gyrfa Cymru.

Ers lansio Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol yn 2019, mae dros 1,000 o gyflogwyr y sector creadigol wedi ymgysylltu â'r rhaglen gan arwain at 92,000 o fyfyrwyr yn ymwneud â'r diwydiant. Gan weithio law yn llaw â'n partneriaid, cyflogwyr ac unigolion o bob rhan o 12 is-sector y diwydiant creadigol, rydym wedi:

  • Cefnogi dros 1,100 o ysgolion i gyflawni eu Meincnodau Gatsby drwy eu hymgysylltiad gyda Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol
  • Rhoi profiad ymarferol o'r diwydiant i 27,000 o fyfyrwyr drwy Wythnos Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol, digwyddiadau ymdrochol a chyfleoedd profiad gwaith
  • Ysbrydoli 64,000 o fyfyrwyr drwy ddod ag arweinwyr o bob rhan o'r diwydiannau creadigol i'w gwasanaethau ysgol drwy'r rhaglen Siaradwyr Dros Ysgolion
  • Cefnogi'r gwaith o ddarparu dros 350 o gyfleoedd profiad gwaith gyda chymorth profiad Siaradwyr Dros Ysgolion.
  • Cofrestru dros 320 o ymgynghorwyr menter newydd o'r sector creadigol, sy'n gweithio gyda The Careers and Enterprise Company (CEC) i gefnogi timau arwain ysgolion gyda'u strategaethau gyrfaoedd
  • Lansio Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol, ein gwefan siop un stop wedi'i dylunio i helpu pobl ifanc a'u hathrawon, rheini a gwarcheidwaid i ddarganfod yr ystod o swyddi sydd ar gael ar draws y diwydiannau creadigol a'r llwybrau atynt
  • Darparu hyfforddiant rhanbarthol i gydlynwyr menter Careers and Enterprise Company i ymestyn eu dealltwriaeth o'r diwydiannau creadigol a'r ystod o alwedigaethau sy'n bodoli

Dysgwch fwy. Lawrlwythwch: Ffeithlun effaith Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol (PDF)

Mae sawl ffordd i gyflogwyr, athrawon ac arweinwyr gyrfaoedd gymryd rhan:

  • Gall cyflogwyr siarad mewn ysgol, cynnal profiad gwaith rhithiol, dod yn ymgynghorydd menter, neu ddarparu adnoddau ar-lein. Dysgwch fwy: cyflogwyr
  • Gall athrawon ac arweinwyr gyrfa greu rhaglen fideo gan ddefnyddio ein hadnoddau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, ac annog myfyrwyr i ddefnyddio Chwilio Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol. Dysgwch fwy: athrawon ac arweinwyr gyrfa
  • Gall cyflogwyr ac athrawon rannu eich straeon o fod wedi gweithio gyda phobl ifanc i ddod o hyd i yrfaoedd creadigol ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #DiscoverCreativeCareers a'n tagio ni ar Twitter: @CreativeCareer5

Efallai y byddai gan gyflogwyr ddiddordeb mewn dysgu mwy am ddatblygu gweithlu amrywiol a chynhwysfawr. Lawrlwythwch: Canllawiau Arfer Gorau Recriwtio ar gyfer Arweinwyr Creadigol (PDF)